voorwaarden

STOEREKIDSWij houden zich aan de wet...kopen op afstand,

http://www.consuwijzer.nl/Consumententhema_s/Kopen_op_afstandVoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Stoere Kids, gevestigd te Lage Mierde en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 17194332 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven

Artikel 1: Definities
1.1 Stoere Kids is een online winkel in kinderkleding, welke via www.stoerekids.nl bezocht kan worden.

Artikel 2:Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Stoere Kids, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van
Stoere Kids worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stoere Kids ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand:
a. na het plaatsen van een bestelling bij Stoere Kids.
b. door het kennis nemen en accepteren van de Algemene Voorwaarden van Stoere Kids.
c. na acceptatie van de bestelling van een klant door Stoere Kids. StoereKids is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4: Aanbod
4.1 Stoere Kids zal de aangeboden goederen zo duidelijk, volledig en waarheidsgetrouw afbeelden en omschrijven als de redelijkheid vereist.
4.2 Afbeeldingen gelden echter slechts bij benadering, kleuren kunnen afwijkingen van de werkelijke kleur. Dit is geen reden voor schadevergoeding.

Artikel 5: Prijzen
5.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
5.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen minimal 3,95 en maximal 6,95( afhankelijk van formaat en gewicht van de bestelde goederen). Stoere Kids heeft ervoor gekozen enkel met een track& trace code te verzenden, om zoekraken of misbruik te voorkomen. Post nl tarieven worden hiervoor aangehouden. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land, ook hiervoor worden de POST NL verzendkosten aangehouden.
5.3 Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele invoer-en zetfouten.
5.4 Prijswijzigingen die tot stand komen na het aangaan van de overeenkomst zullen niet worden doorberekend aan de klant.


Artikel 6: Betalingen
6.1 Betaling kan plaats vinden op één van de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door:
a) iDEAL: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, Fortis of Postbank, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
b) vooruitbetaling middels overboeking per bank.

6.2 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Stoere Kids

6.3 Indien de betaling plaats vind met een kortingsbon of tegoedbon zal de tegoedbedrag van het totaal bedrag van de rekening worden afgetrokken. Verzend- en administratie kosten kunnen niet worden betaalt met een kortingsbon of tegoedbon.

Artikel 7: Leveringen
7.1 Stoere Kids streeft ernaar om bestellingen uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden naar het door de klant aangegeven afleveradres. Hiertoe is Stoere Kids echter niet verplicht.
7.2 De uiterste leveringstermijn is 7 dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan Stoere Kids kan worden toegerekend. Tenzij er een afwijkende levertijd is aangegeven op de website. Het verzenden van uw bestelling wordt middels e-mail aan u bevestigd.
7.3 Wij zullen ons uiterste best doen om de informatie in de online-winkel up to date te houden. Indien onverhoopt de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt of niet (geheel of gedeeltelijk) kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Stoere Kids zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen binnen 7dagen.

Artikel 8: Retourneren en omruilen van artikelen
8.1 Stoere Kids doet er alles aan om U via onze website juist te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden. De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren, de eventuele verzendkosten worden niet gerestitueerd. Tenzij Stoere Kids in gebreke is gebleven.
8.2 Artikelen, die u via Stoere Kids heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
a. deze artikelen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via het e-mail adres: info@stoerekids.nl. In de aanmelding van uw retour dient u te vermelden, uw naam, het ordernr, welke artikelen u wenst te retourneren, en of u een andere maat of kleur wenst te ontvangen. Indien uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen drie werkdagen een e-mail met bevestiging met hierin het adres waarnaar u uw bestelling kan zenden.
b. de artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
c. artikelen die u in de uitverkoop heeft gekocht , en waarbij duidelijk vermeld staat dat deze niet geretouneerd kunnen worden , worden niet retour genomen.( dit betreft hoofdzakelijk restanten.)
d. de artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.
8.2 Stoere Kids accepteert uitsluitend retouren op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
8.3 Uw retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. Het bedrag van de retouren zal, ongeacht de gekozen betaalmethode, door ons worden gecrediteerd binnen 7 werkdagen na ontvangst van de retour.
8.4 De klant dient de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden.. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen altijd voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd. Stoere Kids zal eenmalig de verzendkosten betalen van

Artikel 9: Zichttermijn en annulering
9.1 De klant heeft conform de Wet Koop op afstand een zichttermijn van zeven werkdagen na ontvangst. Dit houdt in dat de klant zonder betaling van kosten en zonder opgave van redenen de bestelling kan annuleren. De klant kan op deze wijze het gehele orderbedrag terug krijgen. De klant dient echter wel de bestelling op eigen kosten te retourneren.
Daarnaast dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:
a. binnen zeven dagen na ontvangst dient een e-mail gestuurd te worden aan info@stoerekids.nl. In deze e-mail dient u naam, ordernummer en uw bankgegevens te vermelden, daarnaast dient u te vermelden dat u uw order wenst te annuleren conform de Wet Koop op afstand. Indien uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen drie werkdagen een bevestigings e-mail met hierin het adres waarnaar u uw bestelling kan zenden.
b. artikelen dienen in de originele staat van verzending te zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd. De kleding mag natuurlijk gepassen worden, echter als de kleding gedragen/gebruikt is wordt een retourzending niet geaccepteerd.
En zal tegen betaling van verzendkosten het artikel opnieuw naar u verzonden worden
c. retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

Zodra de retourzending is ontvangen en verwerkt ontvangt u een bevestiging per e-mail.
Restitutie van het orderbedrag zal binnen 7 dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door Stoere Kids plaats vinden.

Artikel 10: Klachten
10.1 Wij doen ons uiterste best om een perfect product bij de klant af te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling contact met ons opnemen door middel van een mail naar service@classicclothesforkids.nl.

In overleg met U zullen wij trachten het probleem zo spoedig mogelijk en naar wederzijds genoegen op te lossen. Teneinde de klacht zo snel mogelijk te verhelpen verzoeken wij U om de klachtenprocedure strikt op te volgen. De kosten voor het retourzenden van het artikel waarover U een klacht heeft komt in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Klachten zullen niet gegrond worden verklaard wanneer :
a. kleding en/of producten al gewassen (of gedragen) is
b. wanneer u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen
c. wanneer u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet heeft opgevolgd.

Artikel 11: Bestelling/Communicatie
11.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Stoere Kids, is Stoere Kids niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stoere Kids.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Stoere Kids is niet aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de door Stoere Kids verkocht producten.

Artikel 13: Overmacht
13.1 Stoere Kids is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Stoere Kids geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stoere Kids niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Stoere Kids heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stoere Kids zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Stoere Kids kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13.4 Voorzoveel Stoere Kids ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Stoere Kids gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14: Privacy
14.1 StoereKids behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

Artikel 15: Auteursrecht
15.1 Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stoere Kids.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland tot uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
16.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
a. zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
b. zullen Stoere Kids en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Vragen, klachten en opmerkingen;
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

STOERE KIDS
Kamer van Koophandel: 17194332
BTW-nummer: NL 099049004 B01

E-Mail : info@stoerekids.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 11-12-2015 - mijn dochter helemaal blij met het balletpakje!
    staat haar heel mooi....  lees meer
  • 20-10-2014 - Mijn dochter is dolgelukkig met haar balletpakje. Dansles was al...  lees meer
  • 04-01-2014 - Heb een balletpakje voor mijn dochter besteld, super mooi!
    Goede kwaliteit...  lees meer
Plaats een bericht

chat